เมษายน 21, 2024
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่’66 ลดดอกเบี้ย-เงินต้น-เบี้ย

กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ ขยายมาตรการลดหย่อนหนี้ถึง 30 มิ.ย.66 ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0.01% ต่อปี เงินต้น 5% เบี้ยปรับ 100% ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี พร้อมชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี-การบังคับคดี-งดการขายทอดตลาด ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กยศ.มอบของขวัญปีใหม่’66 ลดดอกเบี้ย-เงินต้น-เบี้ย

การศึกษา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กยศ.ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้กู้ เพื่อช่วยเหลือลดภาระหนี้สิน และให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 2.ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า 3.ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้ 3.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา 3.2 ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี และ 4.ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ คือไม่ค้างชำระ 5.ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด “นอกจากนี้ กองทุนได้ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่ใกล้ขาดอายุความ ข่าวการศึกษา ชะลอการบังคับคดีกับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เว้นแต่คดีที่ใกล้จะหมดระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี รวมถึง งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา และผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมดูรายละเอียดเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวได้ที่ www.studentloan.or.th หรือตรวจสอบยอดชำระได้ที่แอพพลิเคชั่น กยศ.” นายชัยณรงค์กล่าว